”Centrum RE-Start” – kompleksowy program reintegracji

Dla Mieszkańca
Narzędzia stolarskie

Projekt pt. ”Centrum RE-Start” – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania 8.2 Włączenie społeczne.

Głównym celem projektu będzie rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu utworzone zostaną nowe miejsca aktywizacjiw Klubie Integracji Społecznej działającym przy MOPR w Opolu. Wsparcie uzyskają osoby bezrobotne, które zostaną objęte m.in. programem stażowym, poradnictwem psychospołecznym, zawodowym, prawnym. Pod okiem instruktorów zawodu będą przyuczać się do wykonywania określonych prac, a pracownicy socjalni wzmocnią ich aktywność i samodzielność życiową. Uczestnicy projektu będą przyuczać się do wykonywania drobnych napraw stolarskich i tapicerskich, przeróbek krawieckich na rzecz mieszkańców Opola zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. z powodu ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej. Poza tym, będą wykonywać drobne prace budowlane, w tym malarskie oraz wykończeniowe w domach osób potrzebujących pomocy. Projekt ma charakter społeczny i pozytywnie oddziałuje na środowisko osób wymagających wsparcia.

Realizacja projektu wiąże się też z otwarciem wyremontowanego ze środków projektu „Centrum  RE-Start” w Opolu przy ul. Sienkiewicza,  w ramach którego zostaną utworzone nowe miejsca w Klubie Integracji Społecznej (KIS)..

Program reintegracji społeczno-zawodowej będzie realizowany w trzech półrocznych cyklach w grupach 10-osobowych. Jego uczestnicy będą motywowani do zmiany obecnej sytuacji zawodowej i życiowej oraz będą przekonywani o niewątpliwych korzyściach, jakie niesie ze sobą zatrudnienia, a w konsekwencji zmiana statusu społecznego i niezależność finansowa.

Efekty projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kompetencji społecznych oraz zawodowych, lepszej integracji w lokalnej społeczności, zwiększenia samodzielności do podejmowania działań/aktywności wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt dodatkowo przyczyni się do zwiększenia kompetencji społecznych jego uczestników. W efekcie realizacji projektu część z osób biorących w nim udział wróci na rynek pracy i podejmie zatrudnienie.

Wsparcie w ramach projektu będzie w szczególności kierowane do osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, w tym również do osób z niepełnosprawnościami.

Contact data
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook