Opieka nad dzieckiem do lat 3

Dla Mieszkańca
Opieka nad dzieckiem do lat 3

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł na dziecko objęte opieką w żłobku, którego przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych zamieszkuje na terenie Miasta Opola.
Dotacja celowa może zostać udzielona na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy, jeśli dana gmina zawrze z Miastem Opole porozumienie, o którym mowa w art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.). Kwota dotacji określona zostaje w wymienionym porozumieniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać u dyrektorów podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola.
 

Contact data
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] urzad.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook