Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego

Dla Mieszkańca
Mapa

Projekt pn. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód swym zakresem obejmuje następujące działania:

 • budowę autobusowego węzła przesiadkowego (zespół przystankowy) ze śluzą wraz z jezdnią rozprowadzającą,
 • przebudowę odcinków dróg: DW nr 435 (ul. Batalionów Chłopskich/ul. Boh. Monte Cassino) ~993m, drogi powiatowej – ul. Oleska ~473m, dróg gminnych: ul Katowicka ~252,73m, ul. Kusocińskiego/ul. Rataja ~300,68m, ul. Nysy Łużyckiej ~181m.
 • utworzenie dróg łącznikowych umożliwiających połączenie ciągu głównego DW435 z układem komunikacyjnym w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód oraz skomunikowanie ul Oleskiej z ul. Katowicką (prawoskręt),
 • realizacja skrzyżowania DW435 z ul. Oleską i ul. Katowicką oraz Rataja i Kusocińskiego w jedno zintegrowane skrzyżowanie z wyspą centralną i wykorzystaniem wew. powierzchni akumulacyjnych dla relacji skrętnych,
 • budowę prawoskrętu z ul. Oleskiej do węzła przesiadkowego,
 • skomunikowanie ul. Katowickiej, Boh. Monte Cassino z ul. Oleską i ul. Rataja (poprzez przebicie w nasypie kolejowym o dł: ~26,50m, szer: ~20,72m) wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury PKP,
 • budowę obiektów inżynierskich i murów oporowych w ciągach projektowanych dróg,
 • przy ul. Rataja dowiązanie istniejącego parkingu do układu komunikacyjnego,
 • budowę parkingu P&R przy ul. Oleskiej i ul. Kusocińskiego z dowiązaniem do nowego układu komunikacyjnego,
 • budowa 2 parkingów B&R w rejonie dworca PKP (183 miejsca postojowe),
 • włączenie do projektowanego układu komunikacyjnego wszystkich kierunków możliwych do wykorzystania przez komunikację autobusową do/z nowoprojektowanych zatok autobusowych,
 • budowę ciągów pieszych i rowerowych,
 • budowe sygnalizacji świetlnej,
 • przygotowanie infrastruktury pod budowę systemu informacji pasażerskiej (tablice zmiennej treści zlokalizowane na zatokach autobusowych oraz węźle przesiadkowym),
 • budowę: niezbędnej infrastruktury w celu umożliwienia wdrożenia systemu ITS, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego, sieci i przepompowni dla kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (wodociągów i kanalizacji sanitarnej, gazociągów, sieci: ciepłowniczej, deszczowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej),
 • likwidacja infrastruktury kolidującej oraz obiektów stacji paliw Lotos przy ul. Bohaterów Monte Casino 2,
 • wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń,
 • doprowadzenie przyległego terenu do odpowiedniego stanu po zakończeniu robót.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w Opolu. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w Opolu i na jego obszarze funkcjonalnym. Realizacja celu będzie możliwa dzięki przebudowie i rozbudowie infrastruktury drogowej umożliwiającej skomunikowanie dzielnic Opola, uruchomienie nowych połączeń autobusowych i zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej. Powstanie jeden trzypoziomowy układ komunikacyjny umożliwiający uprzywilejowanie i efektywniejsze wykorzystanie komunikacji zbiorowej.

 Projekt nr POIS.06.01.00-00-0043/16

Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0043/16-00 z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Contact data
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook