Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych

Dla Mieszkańca
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych

Projekt pn. Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski dotyczy przebudowy dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolskim.

Zakres rzeczowy w Opolu obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego „Metalchem”, w tym: przebudowę dwóch skrzyżowań z DW 423, przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej dł. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo – rowerowymi, budowę miejsc postojowych, przebudowę placu manewrowo–postojowego, budowę placów do zawracania – p-poż., budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej, rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowa nowego obiektu w konstrukcji gruntowo – powłokowej, przebudowę przejazdów kolejowych, wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej i budowa układu separacyjnego z osadnikami, przebudowę odcinka sieci wodociągowej oraz hydrantów, przebudowę odcinka sieci gazociągowej, usunięcie kolizji sieciowych, montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu.

Zakres rzeczowy w Chróścicach (partner projektu Gmina Dobrzeń Wielki) obejmuje przebudowę dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej o dł. 1,13 km, w tym:  wykupu gruntów, budowę i przebudowę jezdni, budowę poboczy, oczyszczenia rowu, rewitalizację zieleni, budowę miejsc postojowych, poszerzenie pasa drogowego, korektę łuków skrzyżowań, przebudowę zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego.

Zakres rzeczowy w Tarnowie Opolskim (partner projektu Gmina Tarnów Opolski) obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. św. Jacka o dł. 0,98 km, w tym: budowę i przebudowę jezdni, roboty ziemne, wykopy w gruntach, wykonanie podbudowy, oczyszczenie warstw.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych – terenów inwestycyjnych dla rozwoju regionu oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach w Opolu, Gminie Dobrzeń Wielki oraz Gminie Tarnów Opolski. Niniejszy cel główny zostanie zrealizowany w efekcie osiągnięcia następujących celów szczegółowych :

  • zwiększenie dostępności transportowej Parku Przemysłowego „Metalchem”;
  • rozbudowę infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego „Metalchem”;
  • zwiększenie dostępności transportowej terenu inwestycyjnego w Gminie Dobrzeń Wielki poprzez przebudowę ul. Cebuli i ul. Piaskowej;
  • zwiększenie dostępności transportowej terenu inwestycyjnego w Gminie Tarnów Opolski poprzez przebudowę ul. Św. Jacka.

 

Projekt nr RPOP.06.01.00-16-0013/17

Umowa o dofinansowanie nr RPOP.06.01.00-16-0013/17-00 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Contact data
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook