Rozwój terenów zieleni - zagospodarowanie Kamionki Piast

Dla Mieszkańca
Widok na zielony plac z góry

Głównym celem realizacji projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni poprzez rekultywację, remediację i rewitalizację zdegradowanego terenu Kamionki Piast w Opolu. Przedmiotem projektu jest kompleksowa rekultywacja i remediacja poprzemysłowego, pogórniczego terenu Kamionki Piast  oraz utworzenie na jej terenie nowych terenów zieleni.

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

 • rekultywację i remediację poprzemysłowego obszar Kamionki Piast w Opolu,
 • poprawę stanu gleby w obrębie Kamionki Piast w Opolu,
 • poprawę integralności przestrzennej miasta,
 • poprawę różnorodności biologicznej terenów zieleni,
 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
 • zachowanie i pielęgnację istniejących i cennych drzew o znacznych rozmiarach,
 • tworzenie wielopiętrowych i wielogatunkowych założeń zieleni opartych na gatunkach rodzimych,
 • ograniczenie spływu powierzchniowego wód dzięki obsadzeniem roślinnością,
 • zapewnienie stateczności zboczy dzięki działaniom przeciwerozyjnym,
 • poprawę jakości powietrza w mieście poprzez nasadzenia i zachowawczą pielęgnację zadrzewienia,
 • zmianę struktury wyodrębnionego obszaru poprzemysłowej dzielnicy miasta z niskim udziałem terenów zieleni w strukturze użytkowania gruntów,
 • udostępnienie i podniesienie walorów społecznych, gospodarczych i estetycznych terenów poprzemysłowych,
 • poprawę bezpieczeństwa, atrakcyjności funkcjonalnej i użytkowej terenu poprzemysłowego o wysokich walorach przyrodniczych,
 • podniesienie jakości przestrzeni wspólnej, umożliwiającej aktywizację społeczności lokalnej, stworzenie warunków dla ożywienia i odtworzenia więzi lokalnych poprzez stworzenie parku łączącego przyległe dzielnice.

Projekt przyczyni się do rewitalizacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu dawnej cementowni Piast położonej w cennej lokalizacji śródmiejskiej oraz nadania mu nowych funkcji środowiskowych związanych z terenem zieleni. W wyniku realizacji przedsięwzięcia cały teren nim objęty będzie w ponad 70% czynny biologicznie.

Efektem realizacji projektu będzie rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta oraz rozwój terenów zieleni publicznej, co przyczyni się w dalszej kolejności do integracji przestrzennej Opola. Jego realizacja poprawi funkcjonalność trenów mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, poprzez zapewnienie mieszkańcom miejsc rekreacji i wypoczynku, których do tej pory nie posiadali. Utworzenie terenów z bogatą szatą roślinną zwiększy atrakcyjność wizualną i spójność przestrzenną miasta. Rewitalizacja obszaru Kamionki Piast stworzy możliwość kreowania atrakcyjnej oferty turystycznej miasta, nie tylko pod względem turystycznym, ale również przyrodniczym.

Contact data
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook