Skład Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Dla Mieszkańca
Widok na Ratusz w Opolu

Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji działa od października 2017 roku.
W jej skład wchodzi 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych (osoby te zostały wybrane w otwartych wyborach do rady), 6 przedstawicieli Prezydenta i 3 Radnych Rady Miasta Opola. Rada powołana została na 3-letnią kadencję. Przedstawiciele NGO zasiadający w Radzie stanowią swoistą reprezentację opolskiego III sektora.

Przedstawiciele Prezydenta:

 • Dorota Piechowicz-Witoń – naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego
 • Dorota Rutkowska – naczelnik Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego
 • Beata Baraniewicz – zastępca naczelnika Wydziału Sportu
 • Magdalena Matyjaszek – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
 • Bogumiła Grudzień – Kuligowska – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
 • Łukasz Śmierciak – naczelnik Wydziału Promocji

Przedstawiciele Rady Miasta w Opolu:

 • Justyna Soppa,
 • Marek Kawa,
 • Anna Łęgowik

Przedstawiciele sektora pozarządowego:

 • Małgorzata Czerwińska – Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”
 • Barbara Sołtyk     – Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”
 • Jan Wantuła     – Oddział Miejski Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 • Włodzimierz Ożga     – Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski
 • Justyna Wójcik     – Stowarzyszenie „Mamy z Opola”
 • Barbara Słomian     – Stowarzyszenie „Czas dla Rodziny”
 • Jolanta Żegnałek     – Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem
 • Tadeusz Jacek Rogoża – Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców
 • Ilona Nawankiewicz – Fundacja „Szansa dla Niewidomych”

Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze Prezydenta Miasta Opola, którego rolą jest przede wszystkim wyrażanie opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz ze zlecaniem zadań publicznych, opiniowanie uchwał i aktów prawa miejscowego, wyrażanie opinii w sporach pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego, a także opiniowanie strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Celem działań ORDPP jest rozwój i wspieranie współpracy z organizacjami pozarządowymi . Oczywiście to od stopnia świadomości III sektora i jakości współpracy z administracją zależą jej kompetencje i zasięg działania. Może on być dużo szerszy niż ten opisany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która sankcjonuje działanie rad.
Jeśli reprezentujesz organizację pozarządową działającą na rzecz mieszkańców Opola pamiętaj, że możesz zgłaszać ważne sprawy dot. współpracy Miasta z sektorem NGO bezpośrednio do przedstawicieli Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Rady. Każdy postulat zostanie omówiony na otwartym posiedzeniu, rada pomoże znaleźć rozwiązanie.

Contact data
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 69
ngo [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook