Termin zgłaszania kandydatur za 2019 rok

Dla Mieszkańca
Statuetka Jana Całki

Trwa konkurs im. Jana Całki, w którym nagradzamy osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców.

Przypominamy, że do 15 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatury do konkursu im. Jana Całki za 2019 r. w następujących kategoriach:

 1. „Lider Społeczny Roku” – nagroda za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu,
 2. „Pożytek Roku” – nagroda dla zadania pożytku publicznego o szczególnym znaczeniu  dla mieszkańców Miasta Opola.

Wybór laureatów odbywa się w drodze konkursu. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Kapituła. W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5.000 zł.

 1. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatur:
 2. Instytucje;
 3. Rady dzielnic;
 4. Organizacje pozarządowe;
 5. Co najmniej 10 mieszkańców Opola.

W konkursie do Nagrody w kategorii „Lider Społeczny Roku” nie mogą brać udziału radni Miasta oraz członkowie Kapituły.

 1. Formularze obowiązujące:
 2. Kandydaturę w kategorii „Lider Społeczny Roku” zgłasza się na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr OR-I.0050.33.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty Nagrody im. Jana Całki w 2019 r. i ustalenia wzorów zgłaszania kandydatur.
 3. Kandydaturę w kategorii „Pożytek Roku”, zgłasza się na formularzu określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr OR-I.0050.33.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty Nagrody im. Jana Całki w 2019 r. i ustalenia wzorów zgłaszania kandydatur.
 4. Zgłoszenie kandydatury następuje:
  1) w formie pisemnej w kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Urzędu;
  2) w formie elektronicznej na adres: ngoatum [dot] opole [dot] pl .

W przypadku przesłania zgłoszeń kandydatur drogą pocztową lub za pośrednictwem
firmy kurierskiej liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data jego nadania.

III. Informacje dodatkowe:

 1. Każda osoba fizyczna oraz organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne zgłoszone do Nagrody są zobowiązane złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie. Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem osób zgłaszających. Oświadczenie stanowi załącznik nr 3.
 2. Każda osoba fizyczna uczestnicząca w Konkursie składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów konkursowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
 3. Dane osobowe oraz wizerunek osób uczestniczących w konkursie podlegają ochronie na zasadach ogólnych. Klauzula stanowi załącznik nr 5.
 4. Prezydent podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu informacje o zgłoszonych kandydaturach. Uwagi mieszkańców, organizacji pozarządowych, rad dzielnic oraz instytucji do zgłoszonych kandydatur wnosi się nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia informacji.
 5. Informacja szczegółowa:

W sprawie konkursu można uzyskać informacje pod nr tel. 77 44 61 567  lub w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola, ul. Damrota 1, 45-064 Opole, pokój 206.

Tags
Contact data
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 69
ngo [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook