Wsparcie kształcenia zawodowego

Dla Mieszkańca
Wsparcie kształcenia zawodowego

Miasto Opole realizuje projekt w partnerstwie z Województwem Opolskim – Liderem partnerstwa oraz 9 Partnerami, tj. powiatami: brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim, kluczborskim, krapkowickim, namysłowskim, nyskim, oleskim, prudnickim, strzeleckim, działającymi w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W ramach swojego zakresu działań Miasto Opole przeprowadzi modernizację i doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu. Planowana jest przebudowa i doposażenie bursy na potrzeby stworzenia pracowni gastronomicznych oraz doposażenie pracowni obróbki i technik CNC, OZE oraz automatyki budowlanej, modernizacja pracowni obróbki i technik CNC, a także przebudowa i doposażenie garaży na potrzeby stworzenia pracowni branży samochodowej.
Wartość zadania oraz wydatków kwalifikowalnych kształtuje się na poziomie 5 460 672,47 PLN przy dofinansowaniu na kwotę 4 707 736,65 PLN.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 23 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Partnerów w projekcie.

W ramach projektu realizowane są dwa główne typy przedsięwzięć:

  • wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne gwarantujące wysoką jakość kształcenia w zawodzie;
  • modernizacja obiektów praktycznej nauki zawodu, w tym m.in. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Realizacja działań w obszarze infrastruktury edukacji zawodowej poprzez m.in. modernizację, prace remontowe, wyposażenie i doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt niezbędny do realizacji procesu kształcenia lub egzaminowania w określonej specjalizacji regionalnej będzie miała wpływ na zwiększenie efektywności edukacji oraz jej upowszechnienie w regionie. Realizowane inwestycje przede wszystkim będą sprzyjały dostosowaniu edukacji do potrzeb regionalnego rynku pracy, gdyż wsparcie w infrastrukturę kształcenia zawodowego nastąpi w ujęciu wewnątrzregionalnym z uwzględnieniem potrzeb danego obszaru.

Wsparcie w ramach projektu ukierunkowane na infrastrukturę szkolnictwa zawodowego pozwoli na stworzenie w szkołach i placówkach oświatowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w obszarach zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne województwa opolskiego. Podejmowane działania mają przede wszystkim wpłynąć na poprawę przygotowania zawodowego i praktycznego oraz dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy oraz pracodawców, by umożliwić absolwentom podjęcie zatrudnienia lub prowadzenia działalności po zakończeniu kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach. Ponadto umożliwi nabycie nowych kwalifikacji niezbędnych do aktywności zawodowej. Poprawa jakości edukacji zawodowej w województwie opolskim ma istotne znaczenie w świetle rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Głównymi korzyściami społeczno-gospodarczymi, które pozwoli wdrożyć projekt będą: ograniczenie bezrobocia oraz powstrzymanie pauperyzacji społecznej wśród absolwentów szkół zawodowych w regionie a także przeciwdziałanie depopulacji w województwie opolskim.

Realizacja powyższych przedsięwzięć przyczyni się do polepszenia warunków kształcenia zawodowego i wpłynie na poprawę skuteczności i jakości edukacji zawodowej w województwie opolskim oraz zwiększy atrakcyjność oferty edukacyjnej.

Projekt nr RPOP.10.04.00-16-0001/16

Umowa o dofinansowanie nr RPOP.10.04.00-16-0001/16-00 z dnia 24 października 2016 r.

Contact data
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook