E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Deklaracja dostępności

Dla Mieszkańca

Deklaracja dostępności strony internetowej www.opole.pl

Urząd Miasta Opola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.opole.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Muszyńska.
 • E-mail: katarzyna [dot] muszynskaatum [dot] opole [dot] pl
 • Telefon: 77 54 17 507

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Opola
 • Adres: Rynek - Ratusz, 45-015 Opole
 • E-mail: urzadatum [dot] opole [dot] pl
 • Telefon: 774511800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator do spraw dostępności:

Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Miejskiej Opole.
Funkcję Koordynatora ds. dostępności będzie pełniła Pani Dorota Rutkowska, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola. 
Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności w Gminie Miejskiej Opole – Dorota Rutkowska
adres do korespondencji: ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole
e-mail: dostepnoscatum [dot] opole [dot] pl 

Zespół wspomagający koordynatora ds. dostępności:

Prezydent Miasta Opola powołał zespół wspomagający koordynatora ds. dostępności, którego zadaniem jest:
•    współpraca z koordynatorem do spraw dostępności w zakresie realizacji zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy
•    koordynowanie i monitorowanie zadań związanych z wdrożeniem planu działania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
•    przedstawienie propozycji zmian i opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dostępność w budynkach Urzędu Miasta Opola:

1. Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Obsługi Obywatela, Biuro Obsługi Inwestorów, Wydział Organizacyjny, Biuro Rady Miasta
adres: Rynek – Ratusz 

 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • podjazd dla wózków
 • wejście do budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
 • tablica informacyjna blisko wejścia
 • obsługa obywatela na parterze
 • toalety z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
 • winda z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz z komunikatami głosowymi i alfabetem Braila na przyciskach
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • tłumacz polskiego języka migowego dostępny bezpłatnie na życzenie klienta

2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Biuro Urbanistyczne, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
adres: Plac Wolności 7-8  

 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • wejście do budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 
 • tablica informacyjna blisko wejścia
 • wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich od zaplecza budynku – dostęp dla osób z trudnościami w poruszaniu się za pośrednictwem platformy elektrycznej
 • winda z dostępem dla osób niepełnosprawnych
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • urządzenie ułatwiające słyszenie
 • tłumacz polskiego języka migowego dostępny bezpłatnie na życzenie klienta

3. Wydział Polityki Społecznej, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Służba BHP        
adres: Budowlanych 4

 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 
 • wejście do budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, 
 • toaleta z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 
 • w budynku zainstalowany jest dzwonek przywołujący w przypadku potrzeby załatwienia spraw w wydziałach zlokalizowanych na I piętrze
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

4. Centrum Dialogu Obywatelskiego
adres: Damrota 1

 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 
 • wejście od ul. ks. K. Damrota z platformą pozwalającą pokonać różnice poziomów na parterze budynku
 • winda z dostępem dla osób niepełnosprawnych
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • toaleta z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
 • tablica informacyjna blisko wejścia

5. Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Transportu
adres: Krawiecka 13 

 • przy budynku znajduje się parking
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

        
6. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych, Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa      
adres: Piastowska 17

 • przy budynku znajduje się parking
 • wejście do budynku z platformą
 • obsługa obywatela możliwa na parterze budynku
 • w budynku znajdują się 2 windy nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

 
7. Wydział Lokalowy
adres: Ozimska 19

 • przy budynku znajduje się parking
 • wejście do budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku znajdują się 2 windy nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage

Показати вкладку Facebook Opole auf Facebook