Deklaracja dostępności

Dla Mieszkańca

Deklaracja dostępności strony internetowej www.opole.pl

Urząd Miasta Opola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.opole.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Muszyńska.
 • E-mail: katarzyna [dot] muszynskaatum [dot] opole [dot] pl
 • Telefon: 77 54 17 507

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Opola
 • Adres: Rynek - Ratusz, 45-015 Opole
 • E-mail: urzadatum [dot] opole [dot] pl
 • Telefon: 774511800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator do spraw dostępności:

Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Miejskiej Opole.
Funkcję Koordynatora ds. dostępności będzie pełniła Pani Dorota Rutkowska, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola. 
Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności w Gminie Miejskiej Opole – Dorota Rutkowska
adres do korespondencji: ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole
e-mail: dostepnoscatum [dot] opole [dot] pl 

Zespół wspomagający koordynatora ds. dostępności:

Prezydent Miasta Opola powołał zespół wspomagający koordynatora ds. dostępności, którego zadaniem jest:
•    współpraca z koordynatorem do spraw dostępności w zakresie realizacji zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy
•    koordynowanie i monitorowanie zadań związanych z wdrożeniem planu działania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
•    przedstawienie propozycji zmian i opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dostępność w budynkach Urzędu Miasta Opola:

1. Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Obsługi Obywatela, Biuro Obsługi Inwestorów, Wydział Organizacyjny, Biuro Rady Miasta
adres: Rynek – Ratusz 

 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • podjazd dla wózków
 • wejście do budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
 • tablica informacyjna blisko wejścia
 • obsługa obywatela na parterze
 • toalety z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
 • winda z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz z komunikatami głosowymi i alfabetem Braila na przyciskach
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • tłumacz polskiego języka migowego dostępny bezpłatnie na życzenie klienta

2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Biuro Urbanistyczne, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
adres: Plac Wolności 7-8  

 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • wejście do budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 
 • tablica informacyjna blisko wejścia
 • wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich od zaplecza budynku – dostęp dla osób z trudnościami w poruszaniu się za pośrednictwem platformy elektrycznej
 • winda z dostępem dla osób niepełnosprawnych
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • urządzenie ułatwiające słyszenie
 • tłumacz polskiego języka migowego dostępny bezpłatnie na życzenie klienta

3. Wydział Polityki Społecznej, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Służba BHP        
adres: Budowlanych 4

 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 
 • wejście do budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, 
 • toaleta z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 
 • w budynku zainstalowany jest dzwonek przywołujący w przypadku potrzeby załatwienia spraw w wydziałach zlokalizowanych na I piętrze
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

4. Centrum Dialogu Obywatelskiego
adres: Damrota 1

 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 
 • wejście od ul. ks. K. Damrota z platformą pozwalającą pokonać różnice poziomów na parterze budynku
 • winda z dostępem dla osób niepełnosprawnych
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • toaleta z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
 • tablica informacyjna blisko wejścia

5. Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Transportu
adres: Krawiecka 13 

 • przy budynku znajduje się parking
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

        
6. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych, Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa      
adres: Piastowska 17

 • przy budynku znajduje się parking
 • wejście do budynku z platformą
 • obsługa obywatela możliwa na parterze budynku
 • w budynku znajdują się 2 windy nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

 
7. Wydział Lokalowy
adres: Ozimska 19

 • przy budynku znajduje się parking
 • wejście do budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku znajdują się 2 windy nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
Contact data
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook